Upravni odbor

Upravni odbor skrbi za uresničevanje programskih usmeritev, pravil in splošnih aktov LZS, sklepov in stališč občnega zbora ter za uresničevanje nalog LZS. Upravni odbor sestavljajo predsednik LZS in člani upravnega odbora. Število članov upravnega odbora se spreminja glede na število volilnih okolišev in število članov članic v volilnem okolišu. Člane upravnega odbora voli občni zbor tako, da je zagotovljena teritorialna zastopanost lovskih družin, upravljavk lovišč, z vseh območij Republike Slovenije. Druge članice sodelujejo v postopku kandidiranja in volitev v volilnem okolišu, kjer imajo sedež. Članice so razdeljene v volilne okoliše, ki jih določi pravilnik o določitvi volilnih okolišev ter o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarja LZS tako, da volilni okoliš zavzema v naravi zaokroženo teritorialno območje, praviloma območje ene območne ZLD/LZ, tako da šteje praviloma najmanj petsto članov lovskih družin, upravljavk lovišč v Republiki Sloveniji. Meje volilnega okoliša potekajo po mejah lovišč, določenih s podzakonskim predpisom. V volilnem okolišu z do 1000 člani lovskih družin, upravljavk lovišč, se voli enega člana, v volilnem okolišu od 1001 do 2000 članov lovskih družin, upravljavk lovišč, se voli dva člana, v volilnem okolišu z več kot 2000 člani lovskih družin, upravljavk lovišč, pa se voli tri člane upravnega odbora.

Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:

 • sklepa o sklicu občnega zbora,
 • obravnava in sprejme letni načrt dela in finančni načrt za njegovo izvedbo,
 • določi letni članski prispevek,
 • upravlja s premoženjem LZS,
 • pripravi predlog pravil LZS ter spremembe in dopolnitve,
 • občnemu zboru predlaga v sprejem splošne akte LZS iz njegove pristojnosti,
 • predlaga sprejem lovskih družin in lovskih društev, ki ne upravljajo z loviščem, drugih društev ali zvez, katerih dejavnost je povezana z divjadjo, lovstvom in varstvom narave, če njihovi cilji in delovanje niso v nasprotju s cilji LZS, ter njihovo morebitno izključitev,
 • sprejema druge splošne akte LZS,
 • sprejema poslovnik o svojem delu,
 • določa programsko zasnovo glasila Lovec, Zlatorogove knjižnice in drugih medijev,
 • imenuje glavnega in odgovornega urednika glasila Lovec, člane uredniškega odbora glasila Lovec, Zlatorogove knjižnice, spletne strani in drugih medijev, vse s štiriletnim mandatom,
 • izbere direktorja Strokovne službe LZS na predlog predsednika LZS,
 • imenuje stalne in občasne komisije in delovna telesa,
 • nadzoruje delo komisij, izvajanje letnega programa LZS in porabo sredstev,
 • podeljuje priznanja in odlikovanja v skladu s posebnim pravilnikom,
 • opravlja druge naloge po sklepih občnega zbora,
 • razpiše volitve organov LZS in predsednika LZS najpozneje v roku šest mesecev pred iztekom mandata,
 • odloča o pritožbah zoper sklep predsednika LZS o zavrnitvi vloge za izdajo in o preklicu lovske izkaznice.

Člani upravnega odbora

Belhar, Peter

volilni okoliš Gorenjska

peter.belhar@gmail.com

 

Božič, Miha

volilni okoliš Novo mesto

miha.bozic2@siol.net

 

Burnik, Radoš

volilni okoliš Idrija

rados.burnik@siol.net

 

Dragan, Alojz

volilni okoliš Novo mesto

alojz.dragan@gmail.com

 

Gselman, Marjan

volilni okoliš Maribor

marjan.gselman@gmail.com

 

mag. Klemenc, Aleš

Postojnsko-Bistriški volilni okoliš

ales.klemenc@studioproteus.si

 

dr. Kos, Ivan

volilni okoliš Kočevje

ivan.kos@bf.uni-lj.si

 

Kovačič, Rajko

volilni okoliš Notranjska

linkstroj@siol.net

 

Krivec, Janez

volilni okoliš Posavje - Krško

jani.krivec@gmail.com

 

mag. Krope, Srečko Felix

volilni okoliš Ptuj - Ormož

srecko.krope@siol.net

 

Kuhar, Gorazd

volilni okoliš Prlekija

gorazd.kuhar@gmail.com

 

Lukančič, Anton

volilni okoliš Ljubljana

tonejc@siol.net

 

Malešič, Ivan

volilni okoliš Zasavje

i.malesic@gmail.com

 

Mastnak, Zdravko

volilni okoliš Celje

skzld.celje@siol.net

 

Mrakič, Miha

volilni okoliš Koroška

mihamrakic@gmail.com

 

Pečarič, Janez

volilni okoliš Bela krajina

varkon@siol.net

 

Plaznik, Boštjan

volilni okoliš Maribor

bostjan.plaznik@iskra-releji.si

 

Prodan, Vedran

volilni okoliš Koper

vedran.prodan@gmail.com

 

Rebec, Danimir

volilni okoliš Brkinsko Kraški

rebec.danimir@gmail.com

 

Reberšak, Avgust

volilni okoliš Celje

avgust.rebersak@gmail.com

 

Rituper Ludvik

volilni okoliš Prekmurje

ludvik.rituper@siol.net

 

Saftič Danijel

volilni okoliš Postojnsko - Bistriški

danjel.saftic@gmail.com

 

Saksida, Kazimir

volilni okoliš Gorica

ksaksida@siol.net

 

Štrukelj, Miran

volilni okoliš Gorica

miran.strukelj@inoxcenter.si

 

Šuler, Goran

volilni okoliš Gornje Posočje

goran.suler@gov.si

 

Šumak, Janez

volilni okoliš Celje

janez.sumak@gmail.com

 

mag. Trafela, Emilijan

volilni okoliš Ptuj - Ormož

emtrafela@gmail.com

 

Trotovšek, Tomaž

volilni okoliš Zasavje

tomaz.trotovsek@gmail.com

 

Velkovrh, Milan

volilni okoliš Ljubljana

milan.velkovrh@siol.net

 

Zakšek, Slavko

volilni okoliš Posavje - Krško

lipa.les@kabelnet.net

 

Zorko, Franc

volilni okoliš Posavje - Krško

franczorko9@gmail.com

 

Žiberna, Branko

volilni okoliš Gorenjska

branko.ziberna@ggd.si

 

Žižek, Ivan

volilni okoliš Maribor

ivan.zizek@pmpo.si

 

Žlebnik, Slavko

volilni okoliš Koroška

slavko.zlebnik@t-2.net