Organiziranost

 

Organigram

Občni zbor je najvišji organ LZS, ki je zbor vseh članic LZS. Za uresničevanje programskih usmeritev, pravil in splošnih aktov LZS, sklepov in stališč občnega zbora ter za uresničevanje nalog LZS skrbi upravni odbor.

Upravni odbor sestavljajo delovna telesa: komisija Mladi in lovstvo, komisija za finančno in gospodarsko področje, komisija za izobraževanje, komisija za lovski informacijski sistem, komisija za lovsko kinologijo, komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi, komisija za lovsko strelstvo in strelsko orožje, komisija za mednarodne odnose, komisija za organizacijska in pravna vprašanja, komisija za priznanja in odlikovanja, komisija za upravljanje z divjadjo, strokovno-znanstveni svet, komisija za lovsko-čuvajsko službo LZS, uredniški odbor LZS za založništvo ter Zeleni sklad.

Nadzorni odbor nadzira delo organov LZS, o svojem delu in ugotovitvah poroča občnemu zboru, o svojih ugotovitvah pa sproti obvešča tudi upravni odbor.

Razsodišče odloča o ravnanju članice LZS, ki ni v skladu s cilji in nalogami LZS, in o ravnanju, ki pomeni hujšo kršitev članskih obveznosti, pristojno pa je tudi za reševanje sporov med članicami, kadar se s tem strinjajo vsi udeleženci v sporu.

Odbor etičnega kodeksa je vrhovno častno razsodišče za lovstvo, ki skrbi za uveljavljanje pravil Etičnega kodeksa slovenskih lovcev v praksi.