Komisije in delovna telesa

TOC

Komisija Mladi in lovstvo

Področje dela: Komisija skrbi za aktivno in stalno sodelovanje z vrtci ter osnovnimi in srednjimi šolami v njihovem okolju. Odziva se na pobude in problematiko na področju stikov s šolami in vrtci. Spremlja delo znotraj komisije ustanovljene delovne skupine za dejavnosti na področju srednjega šolstva, ki načrtuje izvajanje lovskih krožkov. Izdaja plakate in različne publikacije (Teze dela z mladimi, Mladi in lovstvo 2013 …), pripravlja anketo o dejavnostih lovskih družin na področju stikov z osnovnimi šolami in vrtci, vsako leto objavi literarni razpis za osnovne šole, pripravlja pa tudi razpise za usposobljene članice, ki organizirajo lovske tabore za šolske otroke. S projekti, kot so karte Črni Peter, se želi približati mladim.

Predsednik komisije:
Branko Žnidarič

Podpredsednik komisije:
Gregor Češarek

Drugi člani komisije:

 • Alojz Albreht
 • Rok Klemenčič 
 • Borut Mithans 
 • Jožef Seršen 
 • Vesna Šolinc

Komisija za finančno in gospodarsko področje

Področje dela: Komisija upravlja z nepremičninami in premičninami, ki so v lasti LZS. Išče gospodarne rešitve pri ravnanju z obstoječimi nepremičninami in premičninami ter išče nove rešitve na tem področju, če se za to pojavijo potrebe. Pomemben segment njenega dela je gospodarjenje s finančnimi sredstvi, to je prispevki članic in članov LZS, ki so glavni prihodek LZS. Pri tem je pomembno, da so vsebine dela LZS optimalno usklajene in da je sprejet dogovor, kako ravnati s finančnimi sredstvi. Poleg potrebne koordinacije med nosilci porabe je delo komisije tudi skrb za pravilni finančni pretok sredstev. Komisija pripravlja ustrezne predloge sklepov, ki jih posreduje upravnemu odboru v presojo in potrditev, nato pa spremlja uresničitev posameznih sklepov in skrbi, da vse poteka znotraj dogovorjenih vsebin LZS.

Predsednik komisije:
mag. Sebastijan Gorenc

Podpredsednik komisije:
Anton Bensa

Drugi člani komisije:

 • Tomaž Kraškovic
 • Peter Sitar
 • Slavko Zakšek

Komisija za izobraževanje

Področje dela: Komisija v prvi vrsti skrbi za nemoten potek temeljnega izobraževanja v lovstvu – izobraževanja za lovce. Druga prednostna naloga je izobraževanje za lovske čuvaje. Komisija potrjuje razpise za izvedbo teh izobraževanj in bdi nad predavateljskimi aktivi usposobljenih članic. Komisija skrbi tudi za druga izobraževanja v lovstvu. Poleg temeljnih nalog skrbi še za pripravo in tisk brošur in zloženk, namenjenih posameznim segmentom izobraževanja, ter za izdajanje izobraževalnih videoposnetkov.

Predsednik komisije:
Ivan Žižek

Podpredsednik komisije:
Igor Simšič

Drugi člani komisije:

 • Marko Burgar
 • Branko Lotrič
 • Franc Trebušak

Komisija za lovski informacijski sistem

Področje dela: Komisija pripravlja vizijo razvoja spletne aplikacije Lisjak in spletne strani LZS, skrbi za njun razvoj in spremlja njuno delovanje. Skrbi za izdajo naročil izvajalcu programskih rešitev in prek administratorja preverja ustreznost izvedbe. V sodelovanju z administratorjem odloča o posodobitvah in dopolnitvah aplikacije in spletne strani, sodeluje pri imenovanju glavnega in pomožnih administratorjev ter določi njihovo področje dejavnosti. Pripravlja vsebinski in finančni načrt za vsako koledarsko leto, upravnemu odboru poroča o izvajanju vsebinskega in finančnega načrta za minulo leto ter prek administratorja pripravlja različna poročila in analize za strokovno službo in funkcionarje LZS.

Predsednik komisije:
Vedran Prodan

Podpredsednik komisije:
Primož Bone

Drugi člani komisije:

 • Zdravko Mastnak
 • Marko Rajkovič
 • Uroš Vranešič

Komisija za lovsko kinologijo

Področje dela: Komisija skrbi za razvoj slovenske lovske kinologije. Na državnem nivoju ureja financiranje in usklajuje strokovno-organizacijske kinološke zadeve s KZS in lovskokinološkimi društvi. Tesno sodeluje z območnimi lovskokinološkimi društvi in predstavlja našo lovskokinološko dejavnost v tujini. V okviru komisije deluje tudi podkomisija za spremljanje dela vodnikov usposobljenih lovskih psov za delo po krvni sledi.

Predsednik komisije:
Radoš Burnik

Podpredsednik komisije:
Sašo Ferenčič

Drugi člani komisije:

 • Luka Bizjak
 • Štefan Gorenčič
 • Rajko Kovačič
 • Vilma Alina Šoba
 • Emanuel Vidmar

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi

Področje dela: Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi skrbi za ohranjanje lovske kulture in obveščanje o pomenu odnosov z javnostmi za članice LZS. Razpisuje javni poziv Lovska kultura, ki dodeljuje pomoč kulturnim skupinam in posameznikom, delujočim na področju lovske kulture. Pomaga pri organizaciji vsakoletnih srečanj lovskih pevskih zborov in skupin lovskih rogistov ter je soorganizatorica vsakoletnega dobrodelnega koncerta, na katerem sodelujejo skupine in posamezniki, delujoči na področju, ki je v obsegu komisije. V sodelovanju z usposobljenimi članicami izvaja različna izobraževanja s področja lovske kulture in odnosov z javnostmi ter organizira kulturne dogodke.

Predsednik komisije:
mag. Jani Šalamon

Podpredsednik komisije:
Milan Tepej

Drugi člani komisije:

 • mag. Darja Gros
 • Andrej Rugole
 • Rudolf Slogovič
 • Slavko Štiberc
 • Matjaž Žunič

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje

Področje dela: Komisija skrbi za razvoj lovskega strelstva, pripravlja predloge za spremembe in dopolnitve Pravilnika o lovskem strelstvu LZS, nudi ustrezno strokovno pomoč LD in območnim LZ na področju lovskega strelstva ter zagotavlja potrebne razlage pravilnika. Zadolžena je za strokovno izpopolnjevanje lovcev na področju lovskega strelstva, določa merila in pogoje za naziv mojster strelec ter vodi evidenco o izdanih znakih. Izbere organizatorje tekmovanj v vseh lovskih strelskih disciplinah ter sprejema in verificira videz, velikost in mere tarč. Imenuje selektorja, ki skrbi za sestavo in pripravo strelske ekipe, ki LZS zastopa na mednarodnih tekmovanjih. Sodeluje na strokovnih posvetovanjih in drugih oblikah strokovnega sodelovanja med LZS in državnimi organi.

Predsednik komisije:
Matija Janc

Podpredsednik komisije:
Tomaž Trotovšek

Drugi člani komisije:

 • Gorazd Černuta
 • Bojan Gorenc
 • Dušan Urankar
 • Bojan Urbančič
 • Anton Weiss

Komisija za mednarodne odnose

Področje dela: Komisija zagotavlja tekoče mednarodno sodelovanje z naslednjimi mednarodnimi organizacijami, katerih članica je LZS: z Združenjem zvez za lov in varstvo divjadi v Evropski uniji (FACE), Mednarodnim svetom za lovstvo in ohranjanje divjadi (CIC) in Delovno skupnostjo lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora. Komisija je dejavna tudi na področju dvostranskega sodelovanja z regionalnimi in nacionalnimi lovskimi zvezami sosednjih držav.

Predsednik komisije:
Janez Logar

Podpredsednik komisije:
Andrej Šturman

Drugi člani komisije:

 • Silvo Batagelj
 • Damir Koblar
 • Jože Matekovič
 • Srečko Žerjav

Komisija za organizacijska in pravna vprašanja

Področje dela: Komisija pripravlja ali sodeluje pri pripravi Pravil LZS ter vseh drugih internih aktov zveze. V odnosu do države spremlja pripravo zakonov in drugih predpisov ter v zakonodajnem postopku oziroma v postopku sprejemanja podzakonskih aktov skuša s svojim pripombami in predlogi vplivati na njihovo vsebino. Za potrebe LZS, njenih organov in v določenih primerih tudi strokovne službe razlaga veljavne predpise in interne akte LZS. Če vsebina ne sodi v pristojnost strokovne službe, komisija nudi strokovno pravno pomoč (v dopuščenem obsegu) v posameznih primerih tudi članicam LZS, torej posameznim lovskim družinam. Posameznikom, torej članom lovskih družin, pa komisija v konkretnih zadevah nudi strokovno pravno pomoč (v dopuščenem in omejenem obsegu) le v primerih, ko gre za rešitev širšega pravnega vprašanja, ki je pomembno za delovanje lovskih organizacij.

Predsednik komisije:
Goran Šuler

Podpredsednica komisije:
mag. Nataša Oven

Drugi člani komisije:

 • Milan Kranjc
 • Andrej Krašek
 • Matjaž Mravljak
 • Barbara Ogorevc
 • Božidar Štemberger

Komisija za priznanja in odlikovanja 

Področje dela: Komisija redno pregleduje prispele predloge za podelitev lovskih priznanj in odlikovanj. Temeljni akt za to delo je Pravilnik o podeljevanju lovskih odlikovanj in priznanj. Komisija tudi sprotno pregleduje ugovore predlagateljic na zavrnitev predlaganih odlikovanj. Na področju podeljevanja plaket za lovsko kulturo tesno sodeluje s Komisijo za lovsko kulturo in odnose z javnostmi, saj je pri teh priznanjih njeno mnenje odločilno.

Predsednik komisije:
Milan Velkovrh

Podpredsednik komisije:
Stanko Štimac

Drugi člani komisije:

 • Franc Krivec

Komisija za upravljanje z divjadjo

Področje dela: Glavnina dejavnosti članov komisije je usmerjena v strokovno delovanje, oblikovanje stališč in opredeljevanje do vseh vprašanj s področja upravljanja divjadi, še zlasti z namenom podpore vodstvu in strokovnim službam LZS pri argumentaciji stališč LZS, povezanih z upravljanjem z divjadjo in načrtovanjem ter pri razgovorih in pogajanjih s predstavniki državnih institucij. Zelo pomembno poslanstvo članov komisije je angažiranje na področju informiranja in izobraževanja članstva LZS ter širše javnosti na vseh področjih, povezanih z upravljanjem s populacijami divjadi in lovstvom kot družbeno pomembno dejavnostjo. Eno bistvenih področij dela je sodelovanje z znanstvenoraziskovalnimi institucijami oz. ustvarjanje pogojev za sistematične raziskave s področja ekologije in upravljanja divjadi ter oblikovanje prioritet le-teh.

Predsednik komisije:
izr. prof. dr. Ivan Kos

Podpredsednik komisije:
izr. prof. dr. Boštjan Pokorny

Drugi člani komisije:

 • dr. Hubert Potočnik
 • dr. Ida Jelenko Turinek
 • Anton Marinčič
 • Dragan Zemljič
 • Zdravko Miklašič

Strokovno–znanstveni svet

Področje dela: Svet skrbi za prenos novega znanja v lovsko in tudi širšo javnost v slovenskem prostoru. Skrbi za strokovni del organizacije Slovenskega lovskega dneva ter pripravlja in izdaja Zlatorogov zbornik, strokovno-znanstveno revijo LZS. Preostalim delovnim telesom LZS in posameznikom podaja svoja mnenja glede strokovnih oziroma znanstvenih vprašanj, povezanih z lovsko tematiko.

Predsednik komisije:
izr. prof. dr. Boštjan Pokorny

Podpredsednik sveta:
izr. prof. dr. Ivan Kos

Drugi člani sveta:

 • prof. dr. Rajko Bernik
 • izr. prof. dr. Klemen Jerina
 • dr. Boris Kolar
 • doc. dr. Srečko Felix Krope
 • dr. Hubert Potočnik
 • dr. Matija Stergar
 • izr. prof. dr. Gorazd Vengušt
 • izr. prof. dr. Jernej Zupančič

Uredniški odbor LZS za založništvo

Področje dela: Uredniški odbor se ukvarja z izdajanjem glasila Lovec ter izdajanjem knjig dveh knjižnih zbirk: Zlatorogove knjižnice in Strokovne knjižnice. V skladu s Pravilnikom dela Uredniškega odbora LZS za založništvo (glasila Lovec in knjižnih edicij) uredništvo sprejema politiko dela na tem področju in potrjuje prispevke za objavo. Uredniški odbor, predvsem odgovorni urednik založništva, ugotavlja strokovno ustreznost in primernost ter smotrnost izdaje predloženih avtorskih del. Uredništvo izvaja tudi vse aktivnosti na področju knjižnega programa (predlaga oziroma izbira tematiko knjige in po potrditvi predloga na upravnem odboru spremlja vse aktivnosti do izdaje knjige). Operativno-strokovna dela vse do izdaje glasila oziroma knjižnih edicij opravljata odgovorna urednica in tajnica uredništva.

Predsednik odbora:
dr. Arpad Köveš

Odgovorna urednica:
Jasna Kovačič Siuka

Drugi člani odbora:

 • Bojan Avbar
 • Marjan Gselman
 • Jurij Lampe
 • Marko Rajkovič
 • izr. prof. dr. Boštjan Pokorny

Komisija za lovsko–čuvajsko službo

Področje dela: Komisija za lovsko–čuvajsko službo LZS je bila ustanovljena zaradi poenotenja dela lovskih čuvajev, izobraževanj in usposabljanj, poenotenja postopkov in dviga kakovosti dela lovskih čuvajev v lovišču in dvigu strokovnosti lovskih čuvajev, ki opravljajo naloge s pogodbo upravljavca lovišč. Komisija sodeluje zlasti pri določanju terminov in tem za obnovitvena usposabljanja ter na podlagi razpisnih kriterijev odloča o izboru usposobljene članice za letno izvedbo tečajev za lovske čuvaje. Za zagotovitev usposobljenih lovskih čuvajev in njihovega delovanja v okviru upravljavk lovišč sodeluje s Komisijo za lovsko čuvajske izpite, imenovano s strani kmetijskega ministra.

Predsednik komisije:
doc. dr. Srečko Felix Krope

Podpredsednik komisije
Miran Zupančič

Drugi člani odbora:

 • Miran Daković
 • Marko Jonozovič
 • Zlatko Kenda
 • Barbara Ložar